Politika privatnosti

Reemina Limited poštuje vašu privatnost i zato se sve vreme brinemo o zaštiti ličnih podataka i sledimo principe bezbedne obrade ličnih podataka. Verujemo da je vama važno da odluke o korišćenju našeg veb-sajta donosite na osnovu razumevanja koje podatke prikupljamo, šta radimo s tim podacima, kako ih obrađujemo, sa kim ih delimo, kao i razumevanja vaših prava i odluka u vezi s vašim podacima koje smo obradili.

Politika privatnosti opisuje koje vaše lične podatke obrađujemo, koja je svrha obrade i kakva su vaša prava u vezi sa obradom podataka kada koristite veb-sajt, dok veb-sajt znači veb-sajt koji je dostupan putem direktnog linka https://publishing.reemina.com/product/iza-samo-i-jednorog  i bilo koji drugi URL koji može da zameni postojeću URL adresu ili koji Reemina može dodati na listu veb-sajtova. Preporučujemo vam da temeljno pročitate celu ovu Politiku privatnosti kako biste bili u potpunosti upoznati sa njom.

1 RUKOVALAC LIČNIH PODATAKA

Rukovalac ličnih podataka je Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pisuri, Kipar (dalje u tekstu: Reemina ili Rukovalac).

2 PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Kada posetite naš veb-sajt, prikupljamo određene podatke o vašem uređaju, o vašoj interakciji sa veb-sajtom, kao i podatke potrebne za obradu vaših kupovina zbog ispunjavanja obaveza iz ugovornog odnosa za isporuku ugovorenih proizvoda. Takođe možemo prikupiti dodatne podatke ako nas kontaktirate sa pitanjima o proizvodima. U daljem tekstu navodimo objašnjenja koje lične podatke prikupljamo i u koju svrhu. 

2.1 PODACI O UREĐAJU

Primeri prikupljenih ličnih podataka: tip uređaja, verzija pretraživača, IP adresa, informacije o kolačićima, informacije o ponudama koje ste posetili na našem veb-sajtu, pretraživački nizovi, preferencije i podešavanja (vremenska zona, jezik, veličina znakova), vaš način korišćenja veb-sajta.

Svrha prikupljanja: pružanje efikasnih usluga (npr. za prilagođavanje našeg veb-sajta vašem uređaju), za prikupljanje širokih demografskih podataka za anonimnu zajedničku upotrebu i za obezbeđivanje stabilnosti i bezbednosti veb-sajta.

Izvor prikupljanja: podaci se prikupljaju automatski kada pristupate našem veb-sajtu, i to putem kolačića, datoteka dnevnika, veb-oznaka i drugih tehnologija praćenja.

2.2 PODACI O PORUDŽBINI

Primeri prikupljenih ličnih podataka: ime, prezime, adresa za izdavanje računa, adresa za dostavu, elektronska pošta, broj telefona, podaci o plaćanju.

Svrha prikupljanja: za sklapanje ugovora i zbog ispunjavanja obaveza iz ugovornog odnosa za isporuku ugovorenih proizvoda.

Izvor prikupljanja: podatke potrebne za izvršenje pojedinačnog ugovora šaljete nam vi sami.

2.3 PODACI ZA OBEZBEĐIVANJE PODRŠKE KLIJENTIMA

Primeri prikupljenih ličnih podataka: ime, prezime, adresa za izdavanje računa, adresa za dostavu, elektronska pošta, broj telefona, podaci o plaćanju.

Svrha prikupljanja: pružanje korisničke podrške.

Izvor prikupljanja: podatke potrebne za obezbeđivanje podrške klijentima šaljete nam vi sami.

Ne zaboravite da  niste u obavezi, da nam prosledite bilo kakve lične podatke. Uvek možete odbiti prosleđivanje ličnih podataka, ali treba da budete svesni da takvo odbijanje može da spreči pristupanje nekim delatnostima na veb-sajtu, odnosno da proizvod možda nećete moći kupiti ili vam ga nećemo moći dostaviti.

3 OBRADA LIČNIH PODATAKA NA OSNOVU SAGLASNOSTI (PRIHVATANJA)

Vaše podatke možemo da obrađujemo na osnovu saglasnosti (prihvatanja) koju ste dali za tačno određenu svrhu. Takva saglasnost može da se odnosi na prihvatanje kolačića čija je svrha prikazivanje oglasa koji su prilagođeni vama i vašim preferencijama, odnosno sprečavanje prikazivanja oglasa koji vam nisu interesantni.

Saglasnost možete u bilo kom momentu opozvati, odnosno izmeniti je. Opozivanje ili izmenu date saglasnosti možete da pošaljete u pisanom obliku na elektronsku adresu info@reemina.com. U slučaju da ste bilo šta na veb-sajtu prihvatili, to možete na veb-sajtu i opozvati, odnosno izmeniti. Opozivanje, odnosno promena saglasnosti odnosi se samo na one lične podatke koji se obrađuju na osnovu saglasnosti, pri čemu će Rukovalac poštovati vašu poslednju saglasnost. Mogućnost opozivanja saglasnosti ne predstavlja pravo na povlačenje u važećem ugovornom odnosu sa nama. Podaci za koje je data saglasnost obrađuju se do opozivanja saglasnosti. Opozivanje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja se na osnovu saglasnosti vršila do njenog opozivanja.

4 UGOVORNA OBRADA LIČNIH PODATAKA

Rukovalac može pojedinačne zadatke u vezi s obradom vaših podataka da poveri drugim provajderima usluga (ugovornim obrađivačima), koji takve podatke mogu obrađivati isključivo u imenu Rukovaoca i u granicama ovlašćenja Rukovaoca (prema pisanom ugovoru, odnosno drugom pravnom aktu) i u skladu sa svrhama koje su određene u ovoj Politici privatnosti.

Lične podatke možemo da delimo sa sledećim ugovornim obrađivačima:

 1. provajderima sistema plaćanja (npr. PayPal i Stripe),

 2. provajderima slanja elektronskih poruka (npr. HubSpot),

 3. provajderima rešenja za veb-oglašavanje (npr. Google, Facebook),

 4. održavaocima IT sistema,

 5. provajderima obrade podataka i veb-analitike (npr. Google Analytics),

 6. prevoznicima odnosno pružaocima poštanskih usluga radi isporuke naručenih proizvoda i rešavanja reklamacija.

Rukovalac će možda morati da prosledi lične podatke kada to zahteva zakon (pre svega u slučaju poreskih, inspekcijskih i drugih postupaka), pod uslovom da je takav zahtev podnet u skladu sa važećim zakonom i u skladu sa zakonski određenom metodom, kao što je na primer nalog za istragu, sudski poziv ili sudski nalog.

Rukovalac vaše lične podatke neće prosleđivati trećim neovlašćenim licima.

Ugovorni obrađivači smeju da obrađuju lične podatke samo u okviru uputstava Rukovaoca i lične podatke ne smeju koristiti za ostvarivanje ličnih interesa.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa razmenom vaših podataka sa ugovornim obrađivačima, kontaktirajte nas na info@reemina.com.

5 PRENOS LIČNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

UPOZORENJE: Korišćenjem veb-sajta vaši lični podaci mogu se prenositi i obrađivati u SAD-u ili trećoj zemlji. U tom slučaju može doći do manje pravne zaštite vaših ličnih podataka nego što je predviđa Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR) ili zakon kojim se uređuje zaštita ličnih podatka.

Svaki prenos ličnih podataka, obrađenih ili namenjenih za obradu, nakon prenosa u treću zemlju, podleže odredbama GDPR ili zakona kojim se uređuje zaštita ličnih podataka, može se primeniti samo ako Rukovalac i obrađivač ispunjavaju uslove iz ovog poglavlja, što se odnosi i na dalje prenose ličnih podataka iz treće zemlje u drugu treću zemlju ili drugu međunarodnu organizaciju.

Prenos ličnih podataka u treću zemlju, može se izvršiti ako je Evropska komisija prethodno presudila, da treća zemlja, teritorija, jedan ili više određenih sektora u toj trećoj zemlji, obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka. Za takav prenos nije potrebna posebna dozvola Poverenika za informacije.

Ako Evropska komisija nije donela odluku o dotčnoj trećoj zemlji, da obezbeđuje odgovarajući nivo zaštite podataka, Rukovalac ili obrađivač može preneti lične podatke u treću zemlju samo ako je kontrolor ili obrađivač obezbedio odgovarajuće mere zaštite, i pod uslovom da su na raspolaganju izvršna prava subjekta podataka i efikasni pravni lekovi za subjekte podataka.

Rukovalac se trudi da sa provajderima usluga sa sedištem u SAD sklopi standardne ugovorne klauzule, koje je Evropska komisija usvojila 4. jula 2021, kao i da zahteva dodatne garancije za zaštitu ličnih podataka. Dalje, kada provajderi usluga sa sedištem u SAD nude tu mogućnost, menadžer se odlučuje za obradu ličnih podataka na serverima koji se nalaze u Evropskoj Uniji, čime bi se trebalo tehnički osigurati da se podaci nalaze u Evropskoj Uniji i da pristup američkih organa tim podacima nije moguć.

6 KORIŠĆENJE KOLAČIĆA I SRODNIH TEHNOLOGIJA

Na našem veb-sajtu koristimo kolačiće za internu analizu korišćenja veb-sajta kako bismo je učinili atraktivnijom za korisnika. Za informacije o kolačićima i srodnim tehnologijama pročitajte naša Pravila o kolačićima koja su objavljena ovdje i čine deo ove Politike privatnosti.

7 SAJTOVI I USLUGE TREĆIH LICA

Ova Politika privatnosti primenjuju se samo za podatke prikupljene od strane Rukovaoca putem veb-sajta i ne odnosi se na druge veb-sajte, aplikacije ili usluge. Delovi veb-sajta mogu uključivati linkove ili korišćenje usluga trećih lica, kao što su različite ikone, prečice, aplikacije ili drugi načini pristupa. Iako dajemo sve od sebe da pregledamo takve usluge, mi nemamo kontrolu nad takvim uslugama trećih lica i svako korišćenje takvih usluga vrši se na vašu sopstvenu odgovornost. Ovi veb-sajtovi imaju svoje politike privatnosti za koje Rukovalac ne preuzima nikakvu odgovornost. Pozivamo vas da budete pažljivi kada ih koristite i da pregledate njihove prakse privatnosti.

8 ČUVANJE PODATAKA

Prikupljene podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su lični podaci bili prikupljeni ili duže ako za to postoje zakonske obaveze.

Radi ispunjenja ugovornih obaveza, podaci u vezi sa porudžbinom koja je data na veb-sajtu mogu se čuvati u periodu neophodnom za izvršenje ugovora i 5 godina nakon njegovog raskida, osim u slučajevima kada postoji spor između vas i Rukovaoca u vezi sa ugovorom - u tom slučaju Rukovalac čuva podatke 5 godina nakon zakonitosti sudske ili arbitražne odluke ili poravnanja, ili, ako nije bilo pravnog spora, 5 godina od dana mirnog rešavanja spora.

Lične podatke dobijene na osnovu saglasnosti čuvamo do opoziva saglasnosti. Rukovalac briše takve podatke pre otkazivanja samo kada je svrha obrade ličnih podataka već postignuta.

Podaci o vama koji više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni mogu biti anonimizovani i kombinovani sa drugim informacijama koje ne omogućavaju utvrđivanja pojedinca, odnosno npr. da bismo stekli uvid u statističke informacije koje su komercijalno korisne za Rukovaoca, kao što je statistika korišćenja veb-sajta. Ovi lični podaci su anonimizovani i ne omogućavaju povezivanje sa određenim ili identifikovanim licem.

9 BEZBEDNOST

Primenili smo razumne najsavremenije mere bezbednosti pod našom kontrolom kako bismo se zaštitili od gubitka, zloupotrebe i izmene ličnih podataka. Na primer, naša pravila bezbednosti i privatnosti se redovno pregledaju i poboljšavaju po potrebi, a samo ovlašćeno osoblje ima pristup ličnim podacima. Iako ne možemo da garantujemo da do gubitka, zloupotrebe ili izmene informacija nikada neće doći, ulažemo sve razumne napore da to sprečimo.

Imajući to u vidu, imajte na umu da slanje informacija preko interneta nikada nije potpuno bezbedno. Ne možemo garantovati sigurnost informacija koje šaljete preko našeg veb-sajta. Svako prenošenje informacija je na sopstvenu odgovornost.

10 PRAVA POJEDINCA U VEZI S OBRADOM PODATAKA

Pravo pristupa: Subjekt podataka imaće pravo, da od Rukovaoca dobije potvrdu, da li se lični podaci obrađuju u vezi s njim, pristup ličnim podacima i sledeće informacije:

 • svrha obrade;

 • vrsta ličnih podataka o kojima je reč;

 • korisnici ili kategorije korisnika, kojima su lični podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

 • predviđeni period čuvanja ličnih podataka ili kriterijumi korišćeni za određivanje tog perioda;

 • postojanje prava, da se od Rukovaoca zahteva, da ispravi ili izbriše lične podatke ili da ograniči obradu ličnih podataka u vezi sa subjektom podataka ili postojanje prava, da se prigovori takvoj obradi;

 • pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu;

 • kada se lični podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne informacije u vezi sa njihovim izvorom.

Pravo na ispravak: Subjekt podataka ima pravo tražiti, da Rukovalac bez nepotrebnog odlaganja ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Subjekt podataka ima pravo, da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući podnošenje dopunske izjave, uzimajući u obzir svrhe obrade.

Pravo na brisanje: Subjekt podataka ima pravo tražiti, da Rukovalac briše lične podatke koji se na njega odnose, bez nepotrebnog odlaganja, a Rukovalac ima obavezu, da briše lične podatke bez nepotrebnog odlaganja. Rukovalac je dužan, da izbriše lične podatke naročito:

 • gde je prestala svrha, zbog koje su lični podaci pribavljeni ili obrađeni na drugi način;

 • ako je pojedinac opozvao saglasnost i ne postoji drugi pravni osnov za obradu;

 • gde su lični podaci obrađeni nezakonito;

 • kada se subjekt podataka usprotivi obradi i nema nužnih legitimnih razloga za njegovu obradu;

 • zbog izvršenja konačne odluke Poverenika za informacije.

Kada Rukovalac objavljuje lične podatke i dužan je, da ih izbriše u skladu sa gore navedenim, njegova obaveza je da izbriše podatke preduzimajući sve razumne mere, uključujući i tehničke mere, u skladu sa dostupnim tehnologijama i mogućnostima pokrića troškova njihove upotrebe. Obaveza Rukovaoca je da obavesti druge rukovaoce, koji te podatke obrađuju da je lice na koje se podaci odnose podnelo zahtev za brisanje svih kopija ovih podataka i zahteva od njih da izbrišu bilo kakve veze do takvih ličnih podataka ili njihovih kopija. 

Pravo na ograničenje obrade: Subjekt podataka ima pravo tražiti, da Rukovalac ograniči obradu, kada se primenjuje jedan od slučajeva navedenih u članu 18. Opšte uredbe. Ako je obrada ličnih podataka ograničena u skladu sa pravom na brisanje, takvi lični podaci, sa izuzetkom njihovog čuvanja, obrađuju se samo uz saglasnost nosioca podataka ili u svrhu utvrđivanja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva drugog fizičnog ili pravnog lica ili u javnom interesu Unije ili države članice. Rukovalac, koji je postigao ograničenje obrade u skladu sa pravom na brisanje, obavestiće nosioca podataka pre ukidanja ograničenja obrade.

Obaveza obaveštavanja: Rukovalac će obavestiti svakog korisnika, kome su otkriveni lični podaci o bilo kakvom ispravljanju ili brisanju ličnih podataka ili ograničenjima u obradi, u skladu sa odredbama prethodnih članova ovog poglavlja i Opšte uredbe, osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nesrazmerne napore. Rukovalac će obavestiti subjekt podataka o ovim korisnicima, ako subjekt podataka to zahteva.

Pravo na prenos podatka: Subjekt podataka ima pravo, da pribavi lične podatke koji se odnose na njega, koje je dostavio Rukovaocu, u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom obliku i da ih  prenese drugom rukovaocu bez ometanja kada:

 • se obrada zasniva na pristanku ili je neophodna za sprovođenje ugovora ili za sprovođeje mera na zahtev pojedinca pre sklapanja ugovora, čiji je pojedinac stranka, i

 • se obrada vrši automatizovanim sredstvima.

U ostvarivanju prava na prenos podataka u skladu sa prvim stavom ovog člana, subjekt podataka ima pravo da prenosi lične podatke direktno sa jednog Rukovaoca na drugog, gde je to tehnički izvodljivo. Ostvarivanje prava na prenos podataka ne dovodi u pitanje pravo na brisanje. Pravo iz prvog stava ovog člana neće negativno uticati na prava i slobode drugih.

Pravo na ugovor: Subjekt podataka ima na osnovu razloga, povezanih sa njegovom specifičnom situacijom pravo, da se u bilo koje vreme usprotivi obradi ličnih podataka koji se tiču njega, uključujući stvaranje profila prema ovim odredbama. Rukovalac će prekinuti obradu ličnih podataka ukoliko ne dokaže nužne legitimne razloge za obradu, koji prevladavaju iznad interesa prava i slobode subjekta podataka ili za utvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

11 POSTUPAK U SLUČAJU KRŠENJA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA

U slučaju kršenja zaštite ličnih podataka, Rukovalac će o tome obavestiti Poverenika za informacije bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije 72 sata nakon saznanja za kršenje, osim ako je malo verovatno, da kršenje ličnih podataka ugrožava ljudska prava i osnovne slobode pojedinca. Ako se obaveštenje Povereniku za informacije ne da u roku od 72 sata, mora biti priloženo navođenje razloga za kašnjenje.

Rukovalac odn. obrađivač, neposredno nakon otkrivenog kršenja, mora zaštiti evidenciju unosa i druge podatke, na osnovu kojih bi se mogle utvrditi činjenice u vezi sa kršenjem i na zahtev ih dostaviti Povereniku za informacije. 

Obaveštenje iz prvog stava ovog člana sadrži najmanje:

 • opis vrste kršenja ličnih podataka, po mogućnost i kategorije i približni broj subjekata podataka o kojima se radi, kao i vrste i približni broj evidencija ličnih podataka o kojima je reč;

 • poruku o imenu i kontakt podacima službenika za zaštitu podataka ili druge kontakt osobe od koje se mogu dobiti dodatne informacije;

 • opis verovatnih posledica kršenja ličnih podataka;

 • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili predložio za rešavanje kršenja ličnih podataka, kao i mere za ublažavanje bilo kakvih štetnih efekata kršenja, ako je primenljivo.

Kada i u meri u kojoj se informacije ne mogu pružiti istovremeno, informacije se mogu davati postepeno, bez nepotrebnog dodatnog odlaganja.

Rukovalac će dokumentovati svako kršenje zaštite ličnih podataka, uključujući činjenice povezane sa kršenjem ličnih podataka, njegove posledice i preduzete korektivne mere u evidenciji o kršenju ličnih podataka. Ova dokumentacija će omogućiti Povereniku za informacije, da proveri usklađenost sa ovim članom.

12 PITANJA ILI ŽALBE

Sva pitanja, sumnje ili komentare u vezi sa ovom Politikom privatnosti ili bilo kakve zahteve u vezi sa vašim ličnim podacima pošaljite nam elektronskom poštom na info@reemina.com. Podaci koje navodite kada stupate u kontakt sa nama, biće obrađeni radi obrade vašeg zahteva i biće izbrisani kada vaš zahtev bude ispunjen. Takođe možemo ograničiti obradu relevantih informacija u skladu sa zakonski određenim rokovima čuvanja.

13 PROMENE PRAVILA O PRIVATNOSTI

Reemina zadržava pravo da Politiku privatnosti povremeno prilagodi stvarnim okolnostima i zakonodavstvu sa područja zaštite ličnih podataka. Zato vas molimo da pre svakog prosleđivanja ličnih podataka proverite aktuelnu verziju, kako biste se upoznali sa mogućim promenama i dopunama. Takođe ćemo vas o mogućim promenama, koje suštinski utiču na obradu vaših ličnih podataka, prethodno obavestiti na odgovarajući način (npr. obaveštenjem na našem veb-sajtu, elektronskom poštom i slično). Ako se sa promenama Politike privatnosti ne slažete, uzdržite se od korišćenja našeg veb-sajta. Datum poslednjeg ažuriranja Politike privatnosti naveden je u dokumentu ispod.

14 KONTAKT

Ako imate bilo kakve komentare ili pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, pišite nam na info@reemina.com 

ili

Reemina Limited

Klimataria 11

4607 Pissouri

Ciper

REEMINA LIMITED, POSLEDNJE AŽURIRANJE: JUL 2022

Logo
Our purpose
Organizations address the real needs of time and space with their purpose and culture.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus