Pravila Korišćenja Veb-sajta

Ova pravila korišćenja veb-sajta (dalje u tekstu: Pravila) predstavljaju ugovor između vas i preduzeća Reemina Limited, registrovanog na adresi Klimataria 11, 4607 Pisuri, Kipar (dalje u tekstu: Reemina ili Preduzeće), u vezi sa korišćenjem veb-sajta, osim ako je bilo koja posebna funkcija određena posebnom licencom. U tom slučaju važi posebna licenca.

„Vi“ označava korisnika Veb-sajta. 

„Veb-sajt“ označava veb-sajt na adresi, https://publishing.reemina.com/product/iza-samo-jednorog, ili na bilo kojoj adresi koja bi je mogla zameniti ili koja bi se mogla dodati na spisak veb-sajtova objavljenih od strane Preduzeća.

PRIHVATATE DA PRISTUPANJE VEB-SAJTU ILI KORIŠĆENJE VEB-SAJTA ZNAČI DA STE PROČITALI, RAZUMELI I DALI SVOJU SAGLASNOST DA STE OBAVEZANI SVIM OVIM PRAVILIMA. U SLUČAJU DA SE NE SLAŽETE SA SVIM PRAVILIMA, VAMA JE IZRIČITO ZABRANJENO KORIŠĆENJE VEB-SAJTA I ODMAH MORATE DA PRESTANETE DA KORISTITE VEB-SAJT.

Dodatna pravila i uslovi ili dokumenta koja mogu povremeno biti objavljeni na Veb-sajtu ovim su izričito putem reference uključeni. Zadržavamo pravo na povremeno prilagođavanje i/ili izmenu ovih Pravila, a vaše dalje korišćenje Veb-sajta ili bilo kojeg njegovog dela nakon takvih promena smatraće se kao da prihvatate te promene. Obavestićemo vas o svim promenama ažuriranjem datuma „Poslednje ažuriranje“ ovih Pravila, a vaša odgovornost je da redovno proveravate da li su Pravila bila izmenjena. Ako se ne slažete sa bilo kojom promenom Pravila, onda morate odmah da prestanete da koristite Veb-sajt i/ili druge usluge na koje se Pravila odnose.

1 DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE VEB-SAJTA

Vašom saglasnošću i prihvatanjem ovih Pravila, Reemina vam daje ograničenu, ličnu, ukidljivu, neekskluzivnu i neprenosivu dozvolu za korišćenje Veb-sajta samo u sopstvene nekomercijalne i lične svrhe koje su definisane ovde. Bilo kakvo komercijalno korišćenje je zabranjeno, ali vam se, bez obzira na ovu zabranu, dozvoljava korišćenje Veb-sajta u nepromenjenom obliku u svrhe gledanja.

Vaše pravo na korišćenje Veb-sajta ograničeno je na davanje dozvole kao što je to definisano gore, i ne smete da na bilo koji način kopirate, prikazujete, pokušavate da onemogućite, ostvarujete, distribuirate, objavljujete, prenosite, prilagođavate, stvarate poslove na osnovu njega ili koristite Veb-sajt ili bilo koji njegov deo, osim ako vam je Reemina za to prethodno dalo svoju saglasnost u pisanom obliku.

Ni u kom slučaju ne smete da koristite Veb-sajt na način koji:

 • uznemirava, zloupotrebljava, preti, kleveće ili na bilo koji drugi način narušava ili krši prava bilo koje treće osobe;

 • je nezakonit, lažan ili varljiv;

 • koristi tehnologiju ili druga sredstva za pristupanje informacijama koje su vlasništvo Preduzeća, a da za to preduzeće nije dalo odobrenje;

 • koristi ili pokreće bilo koji automatski sistem za pristupanje Veb-sajtu;

 • pokušava da unese viruse ili bilo koji drugi štetni računarski kod koji sprečava, uništava ili ograničava funkcionalnost softvera, hardvera ili telekomunikacione opreme;

 • pokušava neautorizovano pristupanje Veb-sajtu;

 • podstiče ponašanje koje bi značilo krivično delo ili bi uzrokovalo građansku odgovornost; ili 

 • narušava ova Pravila.

Prihvatate i slažete se da sva autorska prava, zaštitni znaci i sva ostala prava intelektualne svojine u svim materijalima ili sadržaju koji su objavljeni kao deo Veb-sajta ostaju uvek u vlasništvu Preduzeća ili naših davalaca licence. Prihvatate i slažete se da su materijali i sadržaj Veb-sajta na raspolaganju isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu.

2 PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Prava intelektualne svojine na Veb-sajtu i materijali koji se nalaze na Veb-sajtu ili su dostupani preko Veb-sajta pripadaju Reemini ili njegovim davaocima licence. Veb-sajt i materijali na njemu ili dostupan preko njega i prava intelektualne svojine na se gore navedeno, ne smeju se kopirati, distribuirati, objavljivati, licencirati, upotrebljavati ili reprodukovati na bilo koji način (osim u meri u kojoj je to strogo neophodno i u svrhe pristupanja i korišćenja ovog Veb-sajta). „Reemina“ je zaštitni znak koji u vlastništvu Reemina Limited i ne sme se koristiti, kopirati ili reprodukovati na bilo koji način bez prethodnog pismenog odobrenja Preduzeća. Svi zaštitni znaci koji nisu u vlasništvu Preduzeća, su u vlasništvo njihovih vlasnika i koriste se uz njihovu dozvolu. Ništa što sadrži ovaj Veb-sajt ne može se tumačiti, implicitno, ograničeno ili na bilo koji drugi način, kao odobrenje za bilo koje pravo ili licencu za korišćenje bilo kog zaštitnog znaka. U tu svrhu, „Prava intelektualne svojine“ obuhvataju, ali nisu ograničena na, sledeće (kad god i gde god se pojave i tokom celog trajanja svakog od njih): sve patente, žigove, trgovačka imena, žigove usluga, nazive usluga, dizajne, prava iz modela, autorska prava, prava na bazu podataka, moralna prava, knov hov, poslovne tajne i druge poverljive informacije, prava koja imaju prirodu bilo koje od ovih stavki u bilo kojoj zemlji, prava koja imaju prirodu prava nelojalne konkurencije i prava na akciju za posredovanje ili druga slična intelektualna ili komercijalna prava (u svakom slučaju da li su registrovana ili ne i da li se mogu registrovati ili ne) i registraciju i prijavu za registraciju bilo kog od njih.

3 KORIŠĆENJE VEB-SAJTA

Obezbeđuje vam se pristupanje Veb-sajtu u skladu sa ovim Pravilima. Slažete se da ćete Veb-sajt koristiti na način kojim nećete naneti bilo kakvu štetu Preduzeću, drugim korisnicima ili trećim osobama. Zadržavamo pravo na prekidanje ili zabranu pristupanja Veb-sajtu bez prethodne najave u slučaju da kršite ova Pravila ili ako zloupotrebite Veb-sajt ili pristupate Veb-sajtu na neobično dugo vreme. Imamo pravo sprečiti pristupanje Veb-sajtu ako imamo razlog da verujemo da se bavite ilegalnim aktivnostima ili ugrožavate druge korisnike ili bezbednost naših podataka, odnosno privatnost.

Veb-sajt možemo po potrebi obustaviti, na primer u svrhe instalacije, izmena ili održavanja, ili ako to zahtevaju zakoni, pravila ili državni organi, ili ako postoje drugi opravdani razlozi za takvo obustavljanje. Trudićemo se da obustavljanje bude najkraće moguće. Zadržavamo pravo na prestanak rada Veb-sajta ili da ga prema sopstvenoj proceni ponudimo javnosti.

Zadržavamo pravo na promene ili privremeno, odnosno konačno zaustavljanje rada Veb-sajta (ili bilo kog njegovog dela) sa prethodnom najavom ili bez nje, i vi prihvatate da nećemo snositi odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj osobi za bilo koje promene ili zaustavljanje rada Veb-sajta. Ako takve promene zahtevaju promene u vašem radnom okruženju ili na drugim uređajima, takve promene ćete izvesti o sopstvenom trošku i nemate pravo bilo kakve materijalne ili nematerijalne naknade sa strane Reemine.

4 VEB-SAJTOVI TREĆIH OSOBA I SADRŽAJ

Veb-sajt može da sadrži (ili možete biti preusmereni preko Veb-sajta) linkove na druge veb-sajtove (dalje u tekstu: Veb-sajtovi trećih osoba), kao i članke, fotografije, tekstove, grafičke prikaze, slike, dizajne, muziku, zvuk, video, podatke, aplikacije, softver i druge sadržaje ili stavke koje su u vlasništvu trećih osoba ili potiču od njih (dalje u tekstu: Sadržaj trećih osoba).

Takvi Veb-sajtovi trećih osoba i Sadržaj trećih osoba od naše strane nisu istraženi, kontrolisani ili provereni za tačnost, primerenost ili potpunost, zato ne snosimo odgovornost za Veb-sajtove trećih osoba kojima pristupate preko Veb-sajta ili za bilo koji Sadržaj trećih osoba koji je objavljen, pristupačan preko Veb-sajta ili instaliran preko njega, uključujući sadržaj, tačnost, uvrede, mišljenja, pouzdanost, politiku privatnosti ili bilo koje druge politike koje sadrže Veb-sajtovi trećih osoba ili Sadržaji trećih osoba.

Uključivanje, povezivanje sa Veb-sajtovima trećih osoba ili dozvoljavanje korišćenja ili instalacije bilo kojih Veb-sajtova trećih osoba ili bilo kojih Sadržaja trećih osoba ne smatra se kao odobrenje ili potvrda takvih sadržaja od naše strane. Ako odlučite da napustite Veb-sajt i pristupate Veb-sajtovima trećih osoba, ili koristite, odnosno instalirate Sadržaj trećih osoba, to radite na vlastitu odgovornost i morate da budete svesni da ova Pravila u tom slučaju više ne važe.

U obavezi ste da pregledate važeća pravila i politike, uključujući privatnost i praksu prikupljanja podataka na bilo kojim veb-sajtovima kojima pristupate preko Veb-sajta ili pravila i politike koje se odnose na bilo koje aplikacije koje koristite ili instalirate preko Veb-sajta. Bilo kakva kupovina koju obavite preko Veb-sajta treće osobe obavljaće se preko veb-sajtova drugih kompanija, zato ne preuzimamo odgovornost za takve kupovine koje su isključivo predmet odnosa između vas i odgovarajuće treće osobe.

Slažete se i prihvatate da ne podržavamo proizvode ili usluge koje nude Veb-sajtovi trećih osoba, zato smo oslobođeni odgovornosti u slučaju moguće štete uzrokovane vašom kupovinom takvih proizvoda ili usluga. Uz to, oslobođeni smo odgovornosti u slučaju bilo kakvog vašeg gubitka ili uzrokovane štete koja je na bilo koji način povezana sa Sadržajem treće osobe ili kontaktom Veb-sajtova trećih osoba, ili je rezultat toga.

5 OCENE

Povremeno možemo objaviti ocene proizvoda, usluga ili drugih izvora. To može da uključuje ocene knjiga, usluga i/ili programskih aplikacija. Sve takve ocene će predstavljati dobronamerno mišljenje autora takve ocene.

Razotkrit ćemo postojanje bilo kakvih popusta ili naknada koje možemo primiti u zamenu za pregled proizvoda, usluge ili drugih izvora. Bez obzira na takve popuste ili naknade obezbeđivaćemo iskrene ocene proizvoda, usluga ili drugih izvora. Slažete se da ste u obavezi, da izvršite sopstvene provere sa dužnom pažnjom i da se nećete iskljućivo oslanjati na bilo koja mišljenja sadržana na ovom Veb-sajtu.

Ako biste želeli više informacija o bilo kakvim popustima i naknadama, pošaljite poruku na info@reemina.com. Kao predmet poruke navedite naslov ocenjivanog proizvoda, usluge ili izvora. Odgovorićemo vam putem elektronske pošte i otkriti sve nagrade, odnosno popuste koje smo primili za bilo kakvu ocenu.

6 PARTNERSKI LINKOVI

Povremeno Reemina može učestvovati u partnerskom marketingu te dozvoliti da se partnerski linkovi uključe na neke od naših stranica. To znači da možemo biti opravdani do isplate provizije ako/kada kliknete na link ili preko njega obavite kupovinu. U skladu sa svojim pravilima, Reemina će stupati u partnerstvo samo sa proizvodima, uslugama, savetnicima, konsultantima i drugim stručnjacima za koje smatramo da će biti vredni za naše klijente i sledbenike. Reemina će vas informisati kada neki od linkova bude partnerski link. 

Prihvatate da je vaša lična odgovornost da istražite da li su partnerske ponude prave za vas ili vaš posao i da li ćete imati koristi od njih. Nećete se pouzdati u bilo kakve preporuke, reference ili informacije koje obezbeđuje Preduzeće, nego ćete umesto toga obaviti sopstvenu istragu i na osnovu nje odlučiti da li ćete kupiti  partnerski proizvod ili uslugu.

7 BEZ PREPORUKA

Bez obzira na bilo šta drugo navedeno u ovim Pravilima, Reemina se može povremeno upućivati na druge proizvode, usluge, trenere, konsultante i/ili stručnjake. Svaka takva referenca nema za cilj da bude potvrda ili izjava da su informacije koje je dala druga strana tačne. Reemina pruža ove informacije samo kao referencu za korisnike. Vaša je odgovornost da dobijete adekvatne informacije na osnovu kojih odlučite da koristite takve proizvode, usluge, trenere, konsultante i/ili stručnjake.

 

8 SAMO U SVRHE OBRAZOVANJA I INFORMISANJA

Informacije koje sadrži ovaj Veb-sajt su samo u svrhe obrazovanja i informisanja.

9 IZKLJUĆENJE MEDICINSKE ODGOVORNOSTI

RAZUMETE I PRIHVATATE DA SU SVI KORISNICI VEB-SAJTA ODGOVORNI ZA SOPSTVENU MEDICINSKU NEGU, LEČENJE I KONTROLE. SVI SADRŽAJI KOJE NUDI REEMINA PREKO OVOG VEB-SAJTA SU SAMO U INFORMACIONE SVRHE I NE PREDSTAVLJAJU MEDICINSKE SAVETE, NITI SU ZAMIŠLJENI KAO ZAMENA ZA NEZAVISNU PROFESIONALNU MEDICINSKU PROCENU, SAVET, DIJAGNOZU ILI LEČENJE. U VEZI S BILO KAKVIM PITANJIMA KOJE BISTE MOGLI DA IMATE O ZDRAVSTVENOM STANJU UVEK SE POSAVETUJTE SA SVOJIM LEKAROM ILI DRUGIM KVALIFIKOVANIM MEDICINSKIM STRUČNJACIMA. NIKADA NEMOJTE ZANEMARITI PROFESIONALNE MEDICINSKE SAVETE I NE ODLAŽITE TRAŽENJE SAVETA ZBOG BILO KAKVIH INFORMACIJA KOJE SU SADRŽANE NA VEB-SAJTU ILI KOJE SE PRENOSE PREKO NJEGA.

OSLONANJE NA BILO KAKVE INFORMACIJE KOJE JE DALA REEMINA JE ISKLJUČIVO NA VAŠU SOPSTVENU ODGOVORNOST. SLAŽETE SE DA ĆETE REEMINO RAZTERETITI BILO KAKVIH TUŽBI I/ILI POTRAŽIVANJA BILO KAKVE PRIRODE KOJA PROIZLAZE IZ BILO KOJEG SADRŽAJA KOJI SU OBJAVLJANI NA VEB SAJTU ILI JE PROSLEDJEN PREKO VEB SAJTA, UKLJUČUJUĆI (BEZ OGRANIČENJA) BILO KAKVU RADNJU, NEĆINJENJE, MIŠLJENJE, SAVET, PREDLOG ILI INFORMACIJU DATU PREKO SADRŽAJA NA VEB SAJTU ILI SU PREKO NJEGA PROSLEDJENE.

10 BEZ STRUČNOG SAVETA

Informacije koje sadrži ovaj Veb-sajt i resursi koji su na raspolaganju za prenošenje preko ovog Veb-sajta nisu zamišljeni i neće se podrazumevati ili tumačiti kao stručni saveti. Iako su saradnici i/ili vlasnici Preduzeća stručnjaci, i informacije na ovom Veb-sajtu se odnose na pitanja unutar stručnog područja Preduzeća, informacije na ovom Veb-sajtu nisu zamena za savete stručnjaka koji poznaje činjenice i okolnosti vaše individualne situacije.

Uloženi su svi napori da se osigura, da su informacije na Veb-sajtu i materijali dostupni za preuzimanje, tačni i da pružaju korisne informacije. Bez obzira na sve navedeno, ništa od navedenog na ovom Veb-sajtu ili putem njega ne sme se tumačiti kao preporuka da se ne konsultujete sa stručnjakom upoznatim sa činjenicami i okolnostima vaše pojedinačne situacije. Reemina izričito preporučuje da se konsultujete sa stručnjakom.

Ni Reemina ni bilo koji od saradnika ili vlasnika neće biti odgovorni za bilo kakve greške ili nedostatke na ovom Veb-sajtu ili za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpeti iz razloga vašeg propusta da zatražite kompetentan savet od stručnjaka upoznatog sa činjenicama i okolnostima vaše pojedinačne situacije.

11 BEZ ODNOSA STRUČNJAK–KLIJENT

Vaše korišćenje ovog Veb-sajta - uključujući i navodjenje bilo kakvih predloga, navedenih na ovom Veb-sajtu i/ili korišćenje bilo kog materijala koji su na raspolaganju na ovom Veb-sajtu - ne stvara odnos stručnjak-klijent između Vas i Preduzeća ili bilo kojeg od njegovih stručnjaka.

Preduzeće vas ne može prihvatiti kao klijenta dok ne potvrdi postojanja pogodnosti i dok nisu ispunjeni određeni uslovi, kao što je npr. naknada. Time prihvatate da se slažete da korišćenjem ovog Veb-sajta nismo uspostavili odnos stručnjak–klijent.

12 ODBIJANJE ODGOVORNOSTI ZA POTENCIJALNU ZARADU

Povremeno Preduzeće može izveštavati o uspehu jednog od postojećih ili ranijih klijenata/kupaca. Informacije o uspehu opisuju takvi klijenti/kupci. Prihvatate da raniji uspeh drugih osoba ne garantuje vaš uspeh.

Kao što je to u slučaju svakog posla, vaši rezultati mogu da se razlikuju u zavisnosti od vaših individualnih sposobnosti, poslovnih iskustava, stručnosti, nivoa želje koju osećate i ostalih mnogobrojnih okolnosti. Nema garancija da će uopšte biti prihoda, i prihvatate rizik da se zarada i prihodi razlikuju. Svaki uspeh pojedinca zavisi od njegovog ili njenog porekla, predanosti, želje, motivacije i ostalih mnogobrojnih okolnosti.

Korišćenje naših sadržaja i informacija treba da se temelji na vašoj sopstvenoj marljivosti i prihvatanju da Preduzeće neće biti odgovorno za bilo kakav uspeh ili neuspeh vašeg posla, koji je direktno ili indirektno povezan sa korišćenjem sadržaja i informacija koji su na raspolaganju na Veb-sajtu.

UČINJENI SU SVI NAPORI DA TAČNO PREZENTUJEMO SVE SADRŽAJE, KURSEVE I MATERIJALE (DALJE U TEKSTU: MATERIJALI) I NJIHOV POTENCIJAL, ALI NEMA GARANCIJE DA ĆETE ZARADITI BILO KAKAV NOVAC KORIŠĆENJEM TEHNIKA I IDEJA, KOJE SU PREDSTAVLJENE U TAKVIM MATERIJALIMA. PRIMERI U MATERIJALIMA SE NE SMEJU TUMAČITI KAO OBEĆANJE ILI GARANCIJA ZARADE. POTENCIJAL ZARADE U POTPUNOSTI ZAVISI OD OSOBE KOJA KORISTI IDEJE I TEHNIKE PREDSTAVLJENE U MATERIJALIMA. NJIHOV SMISAO NIJE „SHEMA KAKO SE OBOGATITI“. 

NIVO USPEHA U POSTIZANJU REZULTATA, NAVEDENIH U NAŠIM MATERIJALIMA, ZAVISI OD VREMENA KOJE POSVEĆUJETE OVDE POMENUTIM IDEJAMA I TEHNIKAMA, VAŠIM FINANSIJAMA, ZNANJU I RAZLIČITIM VEŠTINAMA. KAKO SE TI ČINIOCI MEĐU OSOBAMA RAZLIKUJU, NE MOŽEMO DA GARANTUJEMO VAŠ USPEH ILI NIVO PRIHODA, NITI PREUZIMAMO ODGOVORNOST ZA BILO KAKVA VAŠA DELOVANJA ILI PROPUSTE.

MATERIJALI MOGU SADRŽAVATI INFORMACIJE KOJE UKLJUČUJU ILI SE TEMELJE NA IZJAVAMA O BUDUĆNOSTI. IZJAVE O BUDUĆNOSTI STVARAJU NAŠA OČEKIVANJA ILI PREDVIĐAJU BUDUĆE DOGAĐAJE. TAKVE IZJAVE MOŽETE DA IDENTIFIKUJETE PO ČINJENICI DA SE NE ODNOSE STRIKTNO NA ISTORIJSKE ILI TRENUTNE ČINJENICE. KORISTE SE REČI KAO ŠTO SU „PREDVIĐATI“, „PROCENITI“, „OČEKIVATI“, „PROJEKTOVATI“, „NAMERAVATI“, „PLANIRATI“, „VEROVATI“, I DRUGE REČI I POJMOVI SLIČNOG ZNAČENJA U VEZI SA OPISOM POTENCIJALNIH ZARADA, FINANSIJSKIH REZULTATA ILI BILO KAKVIH DRUGIH KORISTI.

SVAKA I SVE IZJAVE O BUDUĆNOSTI, PREDSTAVLJENE U MATERIJALIMA, NAMENJENE SU ZA IZRAŽAVANJE NAŠEG MIŠLJENJA O POTENCIJALU ZARAĐIVANJA. MNOGI ČINIOCI ĆE BITI VAŽNI PRILIKOM UTVRĐIVANJA VAŠIH STVARNIH REZULTATA I NISU DATE GARANCIJE DA ĆETE POSTIĆI REZULTATE SLIČNE NAŠIM ILI REZULTATIMA DRUGIH OSOBA, ZAPRAVO NISU DATE NIKAKVE GARANCIJE DA ĆETE POSTIĆI BILO KAKVE REZULTATE UZ POMOĆ NAŠIH IDEJA I TEHNIKA, PREDSTAVLJENIH U MATERIJALIMA.

13 GREŠKE I PROPUSTI

Reemina ne prihvata bilo kakvu odgovornost ili obavezu za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju ovog Veb-sajta. Informacije koje sadrži ovaj Veb-sajt nude se na osnovi „kakve jesu“ i „kakve su dostupne“, bez garancija o potpunosti, tačnosti, korisnosti ili relevantnosti i bez bilo kakvih garancija, izričitih ili podrazumevanih. Reemina ne garantuje da će ovaj Veb-sajt i bilo koje informacije ili raspoloživi materijali biti neprekidni, bez grešaka i propusta ili bez virusa ili drugih štetnih kodova.

14 OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I GARANCIJE

Dok nastojimo potvrditi tačnost bilo kojih informacija koje objavljujemo na Veb-sajtu, ne preuzimamo moralnu odgovornost i odričemo se zakonske odgovornosti za bilo kakav gubitak, odgovornost, štetu (bez obzira da li je direktna, indirektna ili posledična), lične povrede ili bilo kakve troškove koje biste mogli imati Vi ili treća osoba kao rezultat pristupanja Veb-sajtu i njegovog korišćenja, bilo kojih informacija koje sadrži Veb-sajt, vaših ličnih informacija ili materijala i informacija koji se prenose preko našeg sistema, odnosno koji bi mogli nastati zbog njihovog direktnog ili indirektnog doprinosa. Ni mi ni bilo koja treća osoba, odnosno provajder podataka ili sadržaja, ne preuzimamo na bilo koji način odgovornost prema vama ili prema bilo kojoj drugoj osobi, preduzeću ili korporaciji za bilo kakve gubitke, zakonsku odgovornost, štetu (bez obzira da li je reč o direktnoj ili posledičnoj), lične povrede ili bilo kakve troškove koji bi nastali zbog kašnjenja, netačnosti, grešaka ili propusta u informacijama o ceni ili prenosu, ili zbog bilo kakvih dejstava koja proističu naslanjajući se na to ili su time izazvana, ili zbog nedejstvovanja ili privremenog prekida, odnosno konačnog prekida. Uz to, ne dajemo nikakvu garanciju niti  predstavljamo informacije na Veb-sajtu kao primerene za korišćenje u bilo kojoj nadležnosti.

Osim ako je izričito navedeno u ovim Pravilima, Reemina ne preuzima nikakve obaveze i isključuje sve garancije, izričite ili implicirane, u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom.

Reemina nije odgovorna za štetu koja je povezana sa ovim Pravilima ili bilo na koji drugi način proizlaze iz ovih Pravila, koja se odnose na::

 • bilo kakve ekonomske gubitke (uključujući, bez ograničenja, gubitak zarade, profita, ugovora, poslovnih ili očekivanih ušteda); ili

 • bilo kakav gubitak ugleda i reputacije; ili

 • bilo koje posebne ili indirektne gubitke koje je pretrpela ta strana ili su joj bili pričinjeni, a koji proističu iz odredbi ili su u vezi sa odredbama bilo kog pitanja prema ovim Pravilima.

Ovaj član ne utiče na Vaša zakonska prava potrošača, niti utiče na vaša prava na odustanak od ugovora. 

15 ODŠTETA

U potpunosti se slažete da ćete u celosti obeštetiti Reeminu, naše direktore, zaposlene, agente i dobavljače i da ćete nas odmah i na zahtev braniti od i protiv svih potraživanja, odgovornosti, štete, gubitaka i troškova, uključujući razumne pravne troškove, koji proizlaze iz bilo kog vašeg kršenja ovih Pravila ili bilo koje druge obaveze, koja proističe iz vašeg korišćenja ovog Veb-sajta ili korišćenja bilo koje druge osobe koja pristupa Veb-sajtu koristeći vaš računar i/ili vaše lične podatke.

16 POVRATNE INFORMACIJE

Potvrđujete i slažete se da sva pitanja, komentari, sugestije, ideje, povratne informacije ili druge informacije u vezi sa Veb-sajtom („Povratne informacije“) koje prosleđujete Reemini nisu poverljive i da postaju naše ekskluzivno vlasništvo. Priznajete nam isključiva prava, uključujući sva prava intelektualne svojine, i dajete nam pravo na neograničenu upotrebu i distribuciju svih Povratnih informacija u bilo koju zakonitu svrhu, komercijalnu ili drugu, bez priznanja ili nadoknade vama.

Ovim se odričete svih moralnih prava na takve Povratne informacije i garantujete da su sve takve Povratne informacije originalne ili da imate sva prava da podnesete takve Povratne informacije. Saglasni ste, da nećete imati nikakvih potraživanja protiv nas zbog navodnog ili stvarnog kršenja ili zloupotrebe bilo kog vlasničkog prava u vašim Povratnim informacijama.

17 PRIKUPLJANJE PODATAKA

Lični podaci dati ili prikupljeni preko ili u vezi sa ovim Veb-sajtom prikupljaju se i koriste u skladu sa našom Politikom privatnosti, koja je dostupna na ovom linku i čini sastavni deo ovih Pravila.

18 OSTALO

Ispravke: Na Veb-sajtu mogu biti informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste, uključujući opise, cene, dostupnost i razne druge informacije. Zadržavamo pravo da ispravimo greške, netačnosti ili propuste i da promenimo ili ažuriramo informacije na veb stranici u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja.

Nezavisnost odredbi: Ako se bilo koja odredba ovih Pravila smatra nezakonitim, nevažećim ili iz bilo kog razloga neprimenjivim, smatrati će se da je ta odredba odvojena od Pravila i da neće uticati na valjanost i primenljivost drugih odredbi Pravila. Nijedno Reeminovo odricanje neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg postupka ili odricanjem od bilo kojeg prava. Svaka odredba ovih Pravila će se tumačiti tako da se primenjuje zasebno i opstaće čak i ako se iz bilo kog razloga jedna ili druga od ovih odredbi smatra neprikladnom ili je u bilo kom slučaju neprimenljiva.

Celokupni ugovor: Ova Pravila zajedno sa našo Politiko privatnosti regulišu pravni odnos između Reemine i vas u vezi sa korišćenjem Veb-sajta. Potvrđujete da, prihvatajući Pravila, niste se oslonili ni na jednu garanciju osim ako je ta izričito uključena u ova Pravila, i saglasni ste da nemate nikakav pravni lek u vezi sa bilo kojom garancijom. Ova Pravila ni na koji način ne utiču na vaša zakonska prava.

Period trajanja: Trajanje ovih Pravila i Politike privatnosti počinje na dan kada počnete da koristite Veb-sajt i završava se na dan kada prestanete da koristite Veb-sajt ili kada ukinemo ova Pravila i Politiku privatnosti, šta god se prvo dogodi.

Pravo: Ova Pravila će biti regulisana i tumačena u skladu sa pravom države Kipar.

Kontaktne informacije: Ako želite da nas kontaktirate u vezi sa ovim Pravilima ili ako imate bilo kakva pitanja, žalbe ili komentare, pišite nam na info@reemina.com

REEMINA LIMITED, POSLEDNJE AŽURIRANJE: JUL, 2022

 

Background leaf 1
Logo
Our purpose
Organizations address the real needs of time and space.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus
© 2024 Reemina Limited. Sva prava pridržana.
Reemina Limited, Klimataria 11, 4607 Pissouri, Cyprus